Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2013

Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii AD

Raport z dnia: 2013-06-10 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) otrzymał informację, że zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 412/13 z dnia 7 czerwca 2013 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki PCC Rokita S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia w dniu 11 czerwca 2013 r. zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii AD spółki PCC ROKITA S.A. o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr VII/112/2012 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2012 r. oraz Uchwał Nr 325/VII/13 i Nr 326/VII/13 Zarządu Spółki z dnia 6 maja 2013 r., oraz nadać im kod PLPCCRK00050.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: 
§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.