Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2013

Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii AC

Raport z dnia: 2013-04-23 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) otrzymał informację, że zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 295/13 z dnia 22 kwietnia 2013 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki PCC Rokita S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 24 kwietnia 2013 r. w depozycie papierów wartościowych 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii AC spółki PCC ROKITA S.A. o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwał Zarządu Spółki Nr 292/VII/13 oraz Nr 293/VII/13 z dnia 14 marca 2013 r., oraz nadać im kod PLPCCRK00043.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: 
§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.