Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2012

Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii AB

Raport z dnia: 2012-12-27 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) otrzymał informację, że zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 980/12 z dnia 27.12.2012 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki PCC Rokita S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 31 grudnia 2012 r. w depozycie papierów wartościowych 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii AB spółki PCC ROKITA S.A. o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwał Zarządu Spółki Nr 238/VII/2012 oraz Nr 239/VII/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., oraz nadać im kod PLPCCRK00035.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.