Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 18/2012

Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii AA

Raport z dnia: 2012-10-12 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. otrzymał informację, że zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 752/12 z dnia 12.10.2012 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki PCC Rokita S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia na podstawie par. 40 ust. 2 w związku z par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zarejestrować w dniu 16 października 2012 r. w depozycie papierów wartościowych 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii AA spółki PCC ROKITA S.A. o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr VII/112/2012 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2012 r. oraz Uchwały Nr 202/VII/2012 Zarządu Spółki z dnia 10 września 2012 r., oraz nadać im kod PLPCCRK00027.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.