Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 23/2014

Uchwała KDPW rejestracja praw do akcji serii C

Raport z dnia: 2014-06-18 17:00

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) nr 565/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki PCC Rokita SA, Zarząd KDPW postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2014 roku oraz oznaczyć je kodem PLPCCRK00084, pod warunkiem dopuszczenia tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Postanowienie wskazuje również, iż zarejestrowanie praw do akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 34 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.