Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 31/2017

Transakcje na akcjach

Raport z dnia: 2017-07-05 21:36

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 lipca 2017 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), tj. z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 94), („dalej też: „Ustawa o obrocie”) w związku z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 1950), (dalej też: „Rozporządzenie MF”) o transakcji nabycia akcji na rachunek trzech osób blisko związanych.

Do nabycia akcji zwykłych Spółki przez osoby blisko związane z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, doszło dnia 28 maja 2015 r. na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem transakcji było nabycie łącznie 900 (słownie: dziewięciuset) akcji Spółki. Z uwagi na fakt, że cena nabycia akcji Spółki wynosiła 40,89 zł za 1 akcję, a do nabycia doszło na rachunek wspólny należący do trzech osób blisko związanych z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, nie doszło do przekroczenia progu kwoty 5.000 EUR (przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji), o którym mowa w § 2 ust. 5 Rozporządzenia MF.

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych