Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 36/2018

Transakcje na akcjach

Raport z dnia: 2018-11-23 14:53

Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej również „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 23.11.2018 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie w trybie powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 7 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, dotyczące nabycia w dniu 21 listopada 2018 r. w ramach współwłasności – przez trzy osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze – 730 akcji Spółki po cenie 82,60 zł za każdą akcję. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Szczegółowa podstawa prawna:

art. 19 ust. 3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE