Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2011

Terminy publikacji raportów okresowych

Raport z dnia: 2011-08-24 00:00

Zarząd PCC Rokita SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2011:

– 31.08.2011 – raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2011 roku

– 31.08.2011 – raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2011 roku

– 18.11.2011 – śródroczny raport zarządu

– 30.04.2012 – raport roczny jednostkowy za rok 2011

– 30.04.2012 – raport roczny skonsolidowany za rok 2011

Spółka będzie przekazywała śródroczne raporty zarządu, zgodnie z § 82 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259).

Szczegółowa podstawa prawna:
§103 ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim