Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 2/2014

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Raport z dnia: 2014-01-31 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2014:

– 18 marca 2014 – raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2013

– 12 maja 2014 – śródroczny raport zarządu w I półroczu 2014 roku

– 27 sierpnia 2014 – skonsolidowany raport za I półrocze 2014 roku

– 12 listopada 2014 – śródroczny raport zarządu w II półroczu 2014 roku.

Spółka będzie przekazywała śródroczne raporty zarządu, zgodnie z § 82 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone jednostkowe skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz ze skróconą informacją dodatkową. Dane prezentowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym zastaną poddane przeglądowi audytora.

Szczegółowa podstawa prawna: §103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim