Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 3/2013

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013

Raport z dnia: 2013-01-31 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2013:

– 11 marca 2013 – raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2012
– 13 maja 2013 – śródroczny raport zarządu w I półroczu 2013 roku
– 28 sierpnia 2013 – skonsolidowany raport za I półrocze 2013 roku
– 12 listopada 2013 – śródroczny raport zarządu w II półroczu 2013 roku

Spółka będzie przekazywała śródroczne raporty zarządu, zgodnie z § 82 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone  jednostkowe skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz ze skróconą informacją dodatkową. Dane prezentowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym zastaną poddane przeglądowi audytora.

Szczegółowa podstawa prawna:
§103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.