Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 30/2014

Tekst jednolity Statutu Spółki

Raport z dnia: 2014-07-18 08:17

Zarząd Spółki PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 17 lipca 2014 r., o czym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym 29/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. informuje, iż uległ zmianie art. 9 ust. 9.1. Statutu Spółki w ten sposób że:

dotychczasowy art. 9 ust. 9.1. Statutu w brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 18.265.036 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści sześć) złotych i nie więcej niż 19.853.300 (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) złotych, i dzieli się na nie mniej niż 18.265.036 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści sześć) i nie więcej niż 19.853.300 (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda w tym:

a)      1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A1 o numerach od nr A1 000000001 do nr A1 001985330;

b)     1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A2 o numerach od nr A2 000000001 do nr A2 001985330;

c)      1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A3 o numerach od nr A3 000000001 do nr A3 001985330;

d)     1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A4 o numerach od nr A4 000000001 do nr A4 001985330;

e)      1.985.331 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A5 o numerach od nr A5 000000001 do nr A5 001985331;

f)      8.338.385 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 008338385;

g)     nie więcej niż 1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od nr C 000000001 do nie więcej niż nr C 001588264.

uzyskał brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.853.300 (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) złotych, i dzieli się na 19.853.300 (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

a) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A1 o numerach od nr A1 00000001 do nr A1 001985330;

b) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A2 o numerach od nr A2 00000001 do nr A2 001985330;

c) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A3 o numerach od nr A3 00000001 do nr A3 001985330;

d) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A4 o numerach od nr A4 00000001 do nr A4 001985330;

e) 1.985.331 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A5 o numerach od nr A5 00000001 do nr A5 001985331;

f)  8.338.385 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od nr B 00000001 do nr B 008338385;

g) 1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od nr C 00000001 do nr C 001588264.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2) w zw. z §100 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim