Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2013

Spór zbiorowy

Raport z dnia: 2013-02-26 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że 25.02.2013 r. Emitent wszedł w spór zbiorowy z zakładowymi organizacjami związków zawodowych działającymi na terenie Spółki. Powodem wejścia w spór zbiorowy jest brak uzgodnienia dotąd stanowiska w kwestii realizacji żądań płacowych.

Żądania zakładowych organizacji związkowych obejmują wzrost płac zasadniczych w roku 2013 o 8% oraz utrzymanie dodatków stażowych na dotychczasowych zasadach. Mając na celu ochronę interesu spółki Zarząd Emitenta podejmie działania zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.


Zakres przedstawionych żądań nie spełnia kryteriów aktywów o znacznej wartości / znaczącej umowy, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.