Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 30/2013

Spór zbiorowy

Raport z dnia: 2013-08-28 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28.08.2013 otrzymał pismo od trzech z czterech organizacji związkowych, działających na terenie Spółki, informujące o wejściu w spór zbiorowy pomiędzy Emitentem a tymi organizacjami. Powodem wejścia w spór zbiorowy jest odmowa Emitenta realizacji żądań organizacji związkowych, dotyczących ośmiu pracowników jednego z wydziałów remontowych Spółki przejmowanych od Emitenta przez LabMatic Sp. z o.o., spółkę zależną od PCC Rokita S.A.

Żądania zakładowych organizacji związkowych obejmują gwarancję niepogorszenia dotychczasowych warunków wynagradzania oraz gwarancję zatrudnienia przeniesionych pracowników przez okres 5 lat jak i rozliczenia funduszu socjalnego.

Mając na celu ochronę interesu spółki Zarząd Emitenta podejmie działania zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Zakres przedstawionych żądań nie spełnia kryteriów aktywów o znacznej wartości / znaczącej umowy, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.