Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 4/2019

Spór z firmą HH Technology Corp.

Raport z dnia: 2019-01-25 14:51

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), przedkłada informację, że rozpoczął się spór sądowy z HH Technology Corp., 500 Cummings Center STE 3470 Beverly, MA 01915, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (dalej: „HH Technology”).

W celu wyjaśnienia całościowego kontekstu sporu, zasadne jest przedstawienie historycznego przebiegu relacji gospodarczych pomiędzy Spółką a HH Technology.

HH Technology na podstawie umowy z dnia 6.12.2005 r. („Umowa”) miała dostarczyć Spółce rozwiązanie optymalizujące jeden z procesów technologicznych stosowanych przez Spółkę. Z uwagi na fakt, że projekt zrealizowany przez HH Technology na podstawie Umowy nie mógł znaleźć przemysłowego zastosowania, Spółka dnia 28.06.2008 r. (w tym okresie akcje Spółki nie były przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), złożyła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu („Sąd”) pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej Spółce przez HH Technology nienależytym wykonaniem Umowy.

Sąd wyrokiem z dnia 10.04.2010 r. zasądził na rzecz Spółki kwotę 1.016.500 USD i 44.105.314 PLN, a wyrok jest prawomocny oraz został zaopatrzony w klauzulę wykonalności („Wyrok”). Aktualnie przed Sądem Federalnym Stanu Massachusetts toczy się postępowanie o stwierdzenie wykonalności Wyroku na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Spółka powzięła informację, że przeciwko niej jak również przeciwko Spółce PCC EXOL S.A. został złożony wniosek o zabezpieczenie roszczenia przez HH Technology. W celu ustalenia treści wniosku, Spółka oraz Spółka PCC EXOL S.A. podjęły w tym zakresie analogiczne i wspólne działania, wnosząc o udostepnienie akt sprawy jednemu wspólnemu pełnomocnikowi.

W dniu 25.01.2019 r. Spółce zostały udostępnione akta postępowania w Sądzie, z których wynika, że złożony został przeciwko Spółce wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu” („Patent”). Całkowitą sumę zabezpieczenia HH Technology wskazała na kwotę 57.254.733 zł.

Spółka całkowicie kwestionuje ww. roszczenia i złożyła w Sądzie pismo procesowe wskazując na całkowity brak podstaw faktycznych i prawnych do udzielenia zabezpieczenia, wnosząc jednocześnie o zobowiązanie HH Technology do wniesienia kaucji w wysokości 40 mln PLN oraz wyjaśniając:

– Spółka korzysta z technologii produkcji alkoksylatów na podstawie umowy licencyjnej sprzed daty pierwszeństwa Patentu, udzielonej przez CDI Engineering Solutions Inc., ówcześnie jednego ze światowych liderów w tej branży, a HH Technology miała dostęp do technologii stosowanej w zakładach Społki na skutek realizacji Umowy,

– Spółka poddaje także w wątpliwość możliwość przemysłowego zastosowania Patentu, ponieważ potencjalne jego wykorzystanie mogłoby doprowadzić do katastrofy przemysłowej,

– Spółka nie naruszyła Patentu, ponieważ rzekomy wynalazek zastrzeżony przez HH Technology na moment dokonania zgłoszenia nie miał zdolności patentowej, Spółka była uprzednim użytkownikiem, a ww. technologie są znane co najmniej od lat 80. XX wieku, zatem Patent spełnia przesłanki do unieważnienia ze względu na brak nowości (art. 24 i 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej),

– HH Technology nie ma interesu w uzyskaniu zabezpieczenia, ponieważ wnosi o udzielenie zabezpieczenia po ponad 10 latach od dokonania zgłoszenia Patentu, pomimo posiadania wiedzy o stosowanej przez Spółkę technologii produkcji alkoksylatów,

– HH Technology dokonał zgłoszenia swojego wynalazku jedynie w Polsce. Takie działanie podmiotu z USA, który nie czyni żadnych starań, aby uzyskać ochronę patentową nawet w swoim macierzystym kraju, a jedynie uzyskuje ją w Polsce, gdzie do dziś Spółka i PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym korzystają z technologii alkoksylacji, dobitnie pokazuje jaki cel miało uzyskanie ochrony patentowej oraz wyjaśnia długi okres, jaki dzieli datę uzyskania Patentu i datę podniesienia roszczeń przez HH Technology (12 lat).

Spółka niezależnie od wykazania oczywistej bezzasadności roszczeń HH Technology w toku postępowania sądowego, wystąpi także o unieważnienie patentu do Urzędu Patentowego RP.

Jednocześnie trudno nie zauważyć zbieżności czasowej podnoszonych przez HH Technology bezzasadnych roszczeń z postępowaniem prowadzonym przez Spółkę przeciwko HH Technology o stwierdzenie wykonalności korzystnego dla Spółki Wyroku na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Spółka nie wyklucza dochodzenia od HH Technology dalszych roszczeń w przyszłości (dotychczas nie objętych Wyrokiem), a które mogą stanowić szkodę wyrządzoną Spółce przez bezpodstawne działania HH Technology.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)