Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 36/2017

Rozwiązanie umowy kredytu przez spółkę zależną

Raport z dnia: 2017-08-03 15:34

Zarząd Spółki PCC Rokita SA (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2017 roku spółka PCC PU Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC PU”), podmiot zależny od PCC Rokita, podjęła decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu zawartej dnia 29 września 2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”), (dalej: Umowa), co będzie tożsame z rozwiązaniem się tej Umowy.

Umowa była zawarta do kwoty 77,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego budowy instalacji do produkcji prepolimerów, instalacji do produkcji polioli poliestrowych, instalacji do produkcji systemów poliuretanowych, instalacji do produkcji polioli polieterowych, adaptacji laboratoriów wraz z wyposażeniem oraz infrastruktury wspólnej.

Fakt zawarcia Umowy Spółka podawała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 49/2016 z dnia 29 września 2016 roku.

Umowa ulega rozwiązaniu w dniu 7 sierpnia 2017 roku wraz ze spłatą przez PCC PU środków wykorzystanych w ramach Umowy.

PCC PU podjęła decyzję o rozwiązaniu Umowy i spłacie wykorzystanej kwoty 2,9 mln zł, w związku z zamiarem zachowania obecnej struktury finansowania PCC PU, opartej na dostępnych środkach Grupy PCC Rokita. Decyzja o pozyskaniu ewentualnego dodatkowego zewnętrznego finansowania zależeć będzie od oceny warunków rynkowych takiego długu i kierunków rozwoju Grupy PCC Rokita.

Skutki rozwiązania Umowy nie będą miały znaczącego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych.

Wraz z rozwiązaniem Umowy zniesione zostaną ustanowione zabezpieczenia oraz zostanie rozwiązana umowa offtake, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2016 z dnia 29 września 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)