Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2012

Reorganizacja grupy kapitałowej

Raport z dnia: 2012-04-18 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. (spółki zależnej od PCC Rokita SA), podwyższony został kapitał zakładowy tej spółki z kwoty 50.000 zł do kwoty 199.926.000 zł poprzez ustanowienie 3.997.520 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy.

Wszystkie nowoutworzone udziały objęła spółka PCC Rokita SA, która pokryła je w całości aportem w postaci 100% akcji spółki PCC Exol SA o łącznej wartości 199.876.000 zł. Wycena przedmiotu aportu sporządzona została przez firmę Pricewaterhouse Coopers Polska Sp. z o.o.

Możliwość przeniesienia akcji spółki PCC Exol SA w obrębie grupy kapitałowej PCC została opisana w Prospekcie Emisyjnym (str. 56), zatwierdzonym przez KNF w dniu 9 maja 2011 roku i opublikowanym na stronie internetowej PCC Rokita SA w dniu 18 maja 2011 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)