Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2023

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2023-03-20 20:39

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 marca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok 2022 w kwocie 620 877 780,39 zł (dalej: „Zysk”).

Zarząd rekomenduje podział Zysku w następujący sposób:

– kwota 428 235 681,00 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 21,57 PLN na jedną akcję,

– kwota 192 642 099,39 PLN na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)