Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2022

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2022-04-12 21:03

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita S.A.”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok 2021 w kwocie 411 768 872,70 zł (dalej: „Zysk”).

Mając na uwadze wypracowany w 2021 roku Zysk i możliwości finansowe Spółki, Zarząd rekomenduje podział Zysku w następujący sposób:

–              kwota 262 659 159,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 13,23 zł na jedną akcję,

–           kwota 149 109 713,70 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd PCC Rokita S.A. proponuje ustalić:

–           dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 27 kwietnia 2022 r.,

–           termin wypłaty dywidendy na dzień 5 maja 2022 r.

Ponadto Zarząd PCC Rokita S.A. dopuszcza możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu rozważenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki, zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendy.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)