Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2020

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2020-05-14 17:38

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), informuje, iż w dniu 14 maja 2020 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok 2019 (dalej: „Zysk’), w której rekomenduje przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., w kwocie 105 578 539,28 PLN (słownie: sto pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)