Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 8/2016

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy

Raport z dnia: 2016-03-17 00:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki w kwocie 89.115.978 zł za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w następujący sposób:

– kwota 88.942.784 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 4,48 zł na jedną akcję,

– kwota 173.194 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy Spółki wynika z konieczności podziału kwoty zysku na akcje z dokładnością do 0,01 zł.

Zarząd informuje, że propozycję terminów dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy przedstawi po podjęciu decyzji o terminie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrymi praktykami.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).