Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 8/2015

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy

Raport z dnia: 2015-04-01 00:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki w kwocie 69.412.058 zł za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w następujący sposób:

– kwota 69.288.017 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,49 zł na jedną akcję,

– kwota 124.041 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd proponuje ustalić dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 13 maja 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 28 maja 2015 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).