Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2018

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy

Raport z dnia: 2018-04-03 22:13

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie podziału jednostkowego zysku netto Spółki w kwocie 193 507 248 zł za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w następujący sposób:

– kwota 164 980 923 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 8,31 zł na jedną akcję,

– kwota 28 526 325 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd ponadto przedstawił propozycje terminów:
– dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 16.04.2018 r.,
– dnia wypłaty dywidendy: 8.05.2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).