Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2017

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy

Raport z dnia: 2017-03-28 22:25

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 marca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki w kwocie 205 235 081 zł za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w następujący sposób:

– kwota 150 090 948 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 7,56 zł na jedną akcję,

– kwota 55 144 133 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd ponadto przedstawił propozycje terminów:

– dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 12.04.2017 r.,

– dnia wypłaty dywidendy: 28.04.2017 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).