Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2019

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2019-04-16 15:44

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za rok 2018 (dalej: „Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Zysku.

Rada Nadzorcza Spółki zaproponowała podzielić Zysk w kwocie 245 812 195,84 zł, w następujący sposób:

– kwota 164 980 923 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 8,31 zł na jedną akcję,

– kwota 80 831 272,84 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki ponadto przedstawiła propozycje terminów:

– dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 24.04.2019 r.,

– dnia wypłaty dywidendy: 08.05.2019 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)