Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2016

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dywidendy

Raport z dnia: 2016-03-17 01:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku za rok 2015.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału zysku, określoną w uchwale Zarządu PCC Rokita SA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie podziału zysku za 2015 r. Rada Nadzorcza zaproponowała podzielić zysk netto Spółki w kwocie 89.115.978 zł za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w następujący sposób:

– kwota 88.942.784 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 4,48 zł na jedną akcję,

– kwota 173.194 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy Spółki wynika z konieczności podziału kwoty zysku na akcje z dokładnością do 0,01 zł. Rada Nadzorcza jednocześnie wyraziła zgodę na ustalenie terminów dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy przez Zarząd po podjęciu decyzji o terminie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrymi praktykami.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).