Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2015

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dywidendy

Raport z dnia: 2015-04-07 00:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku za rok 2014. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału zysku, określoną w uchwale Zarządu PCC Rokita SA z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zysku za 2014 r.

Rada Nadzorcza zaproponowała podzielić zysk netto Spółki w kwocie 69.412.058 zł za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w następujący sposób:

– kwota 69.288.017 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,49 zł na jedną akcję,

– kwota 124.041 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza ponadto zaproponowała ustalić dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 13 maja 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 28 maja 2015 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).