Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 29/2014

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport z dnia: 2014-07-17 17:31

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 17 lipca 2014r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 lipca 2014r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.588.264 zł, w drodze emisji akcji serii C.

Aktualnie kapitał Spółki wynosi 19.853.300 zł i dzieli się na :

a)       1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A1 o numerach od nr A1 000000001 do nr A1 001985330;

b)      1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A2 o numerach od nr A2 000000001 do nr A2 001985330;

c)      1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A3 o numerach od nr A3 000000001 do nr A3 001985330;

d)      1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A4 o numerach od nr A4 000000001 do nr A4001985330;

e)     1.985.331 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć trzysta trzydzieści jeden) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A5 o numerach od nr A5 000000001 do nr A5001985331;

f)      8.338.385 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 008338385;

g)       1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 001588264.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji to: 29.779.951.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim