Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2024

Rejestracja obligacji serii HC w KDPW

Raport z dnia: 2024-03-18 15:35

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 marca 024 r. powziął informację o zawarciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie obligacji na okaziciela serii HC. Zgodnie z oświadczeniem KDPW w sprawie rejestracji z dnia 18 marca 2024 r., w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokonuje w dniu 20 marca 2024 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 250 000 obligacji na okaziciela serii HC Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 886/X/24 z dnia 19 lutego 2024 r. oraz nadaje im kod PLPCCRK00316.

Podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim