Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2020

Rejestracja obligacji serii GB w KDPW

Raport z dnia: 2020-05-25 20:28

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2020 r. powziął informację o zawarciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie obligacji na okaziciela serii GB. Zgodnie z oświadczeniem KDPW w sprawie rejestracji z dnia 22 maja 2020 r., w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokonuje, pod warunkiem dopuszczenia obligacji do obrotu, rejestracji w depozycie papierów wartościowych 178 094 obligacji na okaziciela serii GB Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych na podstawie uchwał Zarządu Spółki nr 624/IX/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. oraz nr 398/IX/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. i nadaje im kod PLPCCRK00274. Rejestracja ww. obligacji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim