Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 23/2019

Rejestracja obligacji serii FA w KDPW

Raport z dnia: 2019-05-13 16:28

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 maja 2019 r. powziął informację o zawarciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie obligacji na okaziciela serii FA. Zgodnie z oświadczeniem KDPW w sprawie rejestracji z dnia 13 maja 2019 r., w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokonuje w dniu 15 maja 2019 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 220 000 obligacji na okaziciela serii FA Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 379/IX/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. oraz nadaje im kod PLPCCRK00258.

Podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim