Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2018

Rejestracja obligacji serii EF w KDPW

Raport z dnia: 2018-04-30 23:20

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2018 r. powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o rejestracji w depozycie obligacji na okaziciela serii EF, zgodnie z którym to oświadczeniem KDPW dokonuje w dniu 8 maja 2018 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii EF Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie uchwały 164/IX/18 Zarządu Spółki z dnia 10 kwietnia 2018 r. oraz nadaje im kod PLPCCRK00241.

Podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 1 i 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim