Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2018

Rejestracja obligacji serii EE w KDPW

Raport z dnia: 2018-03-29 17:05

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 marca 2018 r. powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o rejestracji w depozycie obligacji na okaziciela serii EE, zgodnie z którym to oświadczeniem KDPW dokonuje w dniu 4 kwietnia 2018 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii EE Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie uchwały 135/IX/18 Zarządu Spółki z dnia 5 marca 2018 r. oraz nadaje im kod PLPCCRK00225.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim