Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 1/2018

Rejestracja obligacji serii ED w KDPW

Raport z dnia: 2018-01-05 20:52

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2018 r. powziął informację o zawarciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) umowy o rejestrację w depozycie obligacji na okaziciela serii ED. Zgodnie z oświadczeniem KDPW w sprawie rejestracji z dnia 5 stycznia 2018 r., w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokonuje w dniu 9 stycznia 2018 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 300.000 (trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii ED Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie uchwały 076/IX/17 Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2017 r. oraz nadaje im kod PLPCCRK00209.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim