Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 33/2014

Rejestracja akcji serii C

Raport z dnia: 2014-07-31 03:00

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) z dnia 30 lipca b.r., wydanym w związku z uchwałą Zarządu KDPW nr 674/14 z dnia 25 lipca b. r., z dniem 1 sierpnia 2014r. nastąpi rejestracja w depozycie papierów wartościowych 1.588.264 (jednego miliona pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu sześćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna: § 34 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.