Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2024

Przydział obligacji serii HC

Raport z dnia: 2024-03-06 15:05

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie emisji obligacji serii HC („Obligacje”) w ramach VIII Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd PCC Rokita SA informuje, że w dniu 6 marca 2024 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji („Uchwała”) emitowanych w ramach Programu na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2023 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji, opublikowanych w dniu 19 lutego 2024 r.

Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 250 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 złotych oraz o łącznej wartości 25 000 000 złotych.

Złożono 1 385 zapisów na 864 290 Obligacji. Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 Obligacji. Średnia stopa redukcji wyniosła 71,07%.

Szczegółowy raport bieżący spełniający wymogi §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem terminu 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku