Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2020

Przydział obligacji serii GB

Raport z dnia: 2020-05-12 16:43

Zarząd PCC Rokita SA w dniu 12 maja 2020 r. zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii GB emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 11 czerwca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii GB, opublikowanych w dniu 20 kwietnia 2020 r., podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii GB. W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 200 000 obligacji serii GB po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 489 zapisów na 178 094 obligacje serii GB. Inwestorom przydzielono łącznie 178 094 obligacje serii GB. Stopa alokacji w wyniosła 100,00%. Stopa redukcji wyniosła 0,00%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)