Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 31/2019

Przydział obligacji serii GA

Raport z dnia: 2019-10-22 16:26

Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii GA emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 11 czerwca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii GA, opublikowanych w dniu 4 października 2019 r., podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii GA. W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 150 000 obligacji serii GA po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 585 zapisów na 224 236 obligacji serii GA. Inwestorom przydzielono łącznie 150 000 obligacji serii GA. Średnia stopa alokacji w wyniosła 66,89%. Średnia stopa redukcji wyniosła 33,11%.
Szczegółowy raport spełniający wymogi §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)