Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2019

Przydział obligacji serii FA

Raport z dnia: 2019-04-29 14:52

Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii FA emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 27 czerwca 2018 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii FA, opublikowanych w dniu 10 kwietnia 2019 r., podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii FA.
W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 220 000 obligacji serii FA po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 985 zapisów na 618 346 obligacji serii FA. Inwestorom przydzielono łącznie 220 000 obligacji serii FA. Średnia stopa alokacji w wyniosła 35,58%. Średnia stopa redukcji wyniosła 64,42%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)