Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2018

Przydział obligacji serii EF

Raport z dnia: 2018-04-24 14:49

Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii EF emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EF, opublikowanych w dniu 12 kwietnia 2018 r., podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii EF.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 200 000 obligacji serii EF po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 455 zapisów na 279 130 obligacji serii EF. Inwestorom przydzielono łącznie 200 000 obligacji serii EF. Średnia stopa alokacji w wyniosła 71,651%. Średnia stopa redukcji wyniosła 28,349%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)