Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2018

Przydział obligacji serii EE

Raport z dnia: 2018-03-23 16:37

Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii EE emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EE, opublikowanych w dniu 7 marca 2018 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii EE.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii EE po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 1083 zapisów na 762 399 obligacji serii EE. Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii EE. Średnia stopa alokacji w wyniosła 32,791%. Średnia stopa redukcji wyniosła 67,209%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)