Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 59/2017

Przydział obligacji serii ED

Raport z dnia: 2017-12-20 13:52

Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii ED emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii ED, opublikowanych w dniu 5 grudnia 2017 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii ED.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 300.000 obligacji serii ED po cenie emisyjnej równej 100 zł.
Złożono 967 zapisów na 644 488 obligacji serii ED. Inwestorom przydzielono łącznie 300 000 obligacji serii ED. Średnia stopa alokacji w wyniosła 46,549%. Średnia stopa redukcji wyniosła 53,451%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)