Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 45/2017

Przydział obligacji serii EC

Raport z dnia: 2017-10-11 14:07

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii EC emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EC, opublikowanych w dniu 26 września 2017 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii EC.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii EC po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 584 zapisy na 312 877 obligacji serii EC. Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii EC. Stopa alokacji w wyniosła 79,9%. Stopa redukcji wyniosła 20,1%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)