Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 34/2017

Przydział obligacji serii EB

Raport z dnia: 2017-08-02 15:09

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii EB emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EB, opublikowanych w dniu 17 lipca 2017 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii EB.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii EB po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 517 zapisów na 710 347 obligacji serii EB. Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii EB. Stopa alokacji w wyniosła 35,19%. Stopa redukcji wyniosła 64,81%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)