Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2017

Przydział obligacji serii EA

Raport z dnia: 2017-06-07 13:55

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii EA emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EA, opublikowanych w dniu 22 maja 2017 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii EA.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii EA po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 598 zapisów na 420 075 obligacji.

Przydziału Obligacji serii EA w dokonano w dwóch etapach. W pierwszym etapie w ramach przydziału preferencyjnego* przydzielono 136 753 obligacje serii EA w odpowiedzi na 244 złożone zapisy. W drugim etapie przydziału przydzielono 113 247 obligacji serii EA w odpowiedzi na 517 złożonych zapisów.

W pierwszym etapie przydziału 136 753 obligacji serii EA dokonano bez redukcji.

W drugim etapie przydziału obligacji serii EA dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając 113 247 obligacji. Stopa alokacji w drugim etapie przydziału wyniosła 39,97%, zatem stopa redukcji wyniosła 60,03%.

Pięciuset trzydziestu inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii EA.

*Przy przydziale preferencyjnym oferowanych Obligacji serii EA Emitent w pierwszej kolejności przydzielił obligacje serii EA inwestorom, którym przydzielono w dniu 28 maja 2013 roku Obligacje serii AD, a którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis lub zapisy na Obligacje serii EA. Każdemu z takich inwestorów w pierwszej kolejności przydzielone zostaną Obligacje serii EA w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AD przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 28 maja 2013 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii EA objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)