Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 53/2016

Przydział obligacji serii DD

Raport z dnia: 2016-11-17 15:52

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii DD emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 29 marca 2016 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DD, opublikowanych w dniu 27 października 2016 r., informuje, że w dniu 17 listopada 2016 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii DD.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250 000 obligacji serii DD po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 380 zapisów na 137 723 obligacje.

Inwestorom przydzielono łącznie 137 723 obligacje serii DD. Stopa alokacji w wyniosła 100,00%. Stopa redukcji wyniosła 0,00 %.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)