Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 41/2016

Przydział obligacji serii DC

Raport z dnia: 2016-08-11 16:17

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii DC emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 29 marca 2016 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DC, opublikowanych w dniu 27 lipca 2016 r., informuje, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii DC.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250 000 obligacji serii DC po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 333 zapisy na 250 231 obligacji.

Przydziału obligacji dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając Inwestorom łącznie 250 000 obligacji serii DC. Stopa alokacji w wyniosła 99,91%. Stopa redukcji wyniosła 0,09 %.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)