Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2016

Przydział obligacji serii DB

Raport z dnia: 2016-05-11 00:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii DB emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 29 marca 2016 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DB, opublikowanych w dniu 29 kwietnia 2016 r., informuje, że w dniu 11 maja 2016 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii DB.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 200.000 obligacji serii DB po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 551 zapisów na 869 294 obligacji.

Przydziału obligacji dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając Inwestorom łącznie 200 000 obligacji serii DB. Stopa alokacji w wyniosła 23,01%. Stopa redukcji wyniosła 76,99 %.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).