Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2016

Przydział obligacji serii DA

Raport z dnia: 2016-04-27 00:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii DA emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 29 marca 2016 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DA, opublikowanych w dniu 11 kwietnia 2016 r., informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii DA.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii DA po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 730 zapisów na 765 283 obligacji.

Przydziału Obligacji serii DA w dokonano w dwóch etapach. W pierwszym etapie w ramach przydziału preferencyjnego* przydzielono 142 981 obligacje serii DA w odpowiedzi na 310 złożonych zapisów. W drugim etapie przydziału przydzielono 107 019 obligacji serii DA w odpowiedzi na 661 złożonych zapisów.

W pierwszym etapie przydziału 142 981 obligacji serii DA dokonano bez redukcji.
W drugim etapie przydziału obligacji serii DA dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając 107 019 obligacji. Stopa alokacji w drugim etapie przydziału wyniosła 17,20%. Stopa redukcji wyniosła 82,80 %.

Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii DA.

*Przy przydziale preferencyjnym oferowanych Obligacji serii DA Emitent w pierwszej kolejności przydzielił obligacje serii DA inwestorom, którym przydzielono w dniu 15 kwietnia 2013 r. Obligacje serii AC, a którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis lub zapisy na Obligacje serii DA. Każdemu z takich inwestorów w pierwszej kolejności przydzielone zostały Obligacje serii DA w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AC przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 15 kwietnia 2013 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii DA objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).