Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2015

Przydział obligacji serii CA

Raport z dnia: 2015-06-25 00:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii CA emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 12 czerwca 2015 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii CA, opublikowanych w dniu 15 czerwca 2015 r., informuje, że w dniu 25 czerwca 2015 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii CA.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 200.000 obligacji serii CA po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 397 zapisów na 262 638 obligacji.

Przydziału Obligacji serii CA w dokonano w dwóch etapach. W pierwszym etapie w ramach przydziału preferencyjnego* przydzielono 113 893 obligacje serii CA w odpowiedzi na 178 złożonych zapisów. W drugim etapie przydziału przydzielono 86 107 obligacji serii CA w odpowiedzi na 338 złożonych zapisów.

W pierwszym etapie przydziału 113 893 obligacji serii CA dokonano bez redukcji.

W drugim etapie przydziału obligacji serii CA dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając 86 107 obligacji. Stopa alokacji w drugim etapie przydziału wyniosła 57,89%. Stopa redukcji wyniosła 42,11 %.

Inwestorom przydzielono łącznie 200 000 obligacji serii CA.

*Przy przydziale preferencyjnym oferowanych Obligacji serii CA Emitent w pierwszej kolejności przydzielił obligacje serii CA inwestorom, którym przydzielono w dniu 18 grudnia 2012 r. Obligacje serii AB, a którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis lub zapisy na Obligacje serii CA. Każdemu z takich inwestorów w pierwszej kolejności przydzielone zostały Obligacje serii CA w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AB przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 18 grudnia 2012 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii CA objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).