Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2014

Przydział obligacji serii BA

Raport z dnia: 2014-04-17 14:08

Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii BA emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 31 stycznia 2014 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii BA, opublikowanych w dniu 4 kwietnia 2014 r., informuje, że w dniu 17 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii BA.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 220.000 obligacji serii BA po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Otwartą i Transzę Kaskadową. W Transzy Otwartej oferowanych było 50.000 Obligacji serii BA. W Transzy Kaskadowej oferowanych było 170.000 Obligacji serii BA.

W Transzy Otwartej złożono 190 zapisów na 116 665 obligacji. Przydziału Obligacji serii BA w Transzy Otwartej dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając 50.000 obligacji. Stopa alokacji wyniosła 42,86%. Stopa redukcji wyniosła 57,14%. W Transzy Kaskadowej przydział dokonany został zgodnie ze złożonym jednym zapisem. Inwestorowi przydzielono łącznie 170.000 Obligacji serii BA.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.